Güncel

Piyasadan haberler

AKSEN… 18 Ekim 2021 tarihinde, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı ile elektrik üretim ve iletim projelerinin geliştirilmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.

ANGEN… Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 23.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 110.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 21/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 22,50 TL/pay baz fiyat, “ANGEN .E ” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

EKGYO… Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesinde yer alan, 1790 Ada 4 Konut Parselinde revizyona gidilmiş, 248 adet olan konut sayısı 285 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 15.10.2021 tarihinde alınmıştır.

FROTO… Yönetim Kurulu 18 Ekim 2021 tarihli toplantısında, – Ortaklara 1.322.930.700,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 1.322.930.700,00 TL’nin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL’nin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanması – Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 377,00 Kr (%377,00), net 320,45 Kr (%320,45) olarak ödenmesi – Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren yapılması toplanacak Olağanüstü Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

GARAN, TGB… 14 Ocak 2021 tarihinde Banka Yönetim Kurulu’nun T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası izinleri 18 Şubat 2021 tarihinde alınmış ve Global Medium Term Note Programının senelik güncellemesi 15 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Program 6.000.000.000 ABD Doları tutarında yenilenmiştir.

GLCVY… Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin (Şirket) 26.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 139.700.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 21/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 13,65 TL/pay baz fiyat, “GLCVY.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

GLRYH, A1CAP, ACP… 15.10.2021 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden, Şirket bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL’den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL’ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla 18.10.2021 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

GUBRF… Bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Söğüt Altın Madeni Projesi’nin bulunduğu Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı sahasında bulunan üçüncü şahıslara ait taşınmazların, ülkemizin altın üretim hedefine yönelik en önemli katkılardan birini sağlayacak ve ülke ekonomisinde dış ticaret açığının kapatılmasına olumlu katkısı olacak Söğüt altın madeninin ivedi bir şekilde üretim safhasına geçirilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla acele kamulaştırılması için 25.03.2021 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. 16.10.2021 tarih ve 4626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, söz konusu maden ruhsat sahası sınırları içerisinde kalan ve altın+gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan karar ekindeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiş olup bu karar 17.10.2021 tarih ve 31631 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

GUBRF… Şirketin İran’da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 17.10.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 2020 mali yılına ait dağıtılabilir kardan hissedarlara hisse başına 2.903 İran Riyali (IRR) kar payı dağıtılmasına ve karın Ticaret Kanununun belirlemiş olduğu tarih aralığında ödenmesine karar verilmiştir. Dağıtılacak kar tutarı 8.128.400.000.000 IRR olup Şirkete isabet eden tutar 3.973.330.784.607 IRR’dir. Bugün itibariyle söz konusu tutarın TL karşılığı yaklaşık 136,5 milyon TL olup ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkilidir.

HEDEF… Hedef Holding A.Ş.’nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 1,96 TL/pay baz fiyat, “HEDEF.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

IDEAS… Şirketin 30.09.2021 tarihinde kamuoyuna paylaştığı açıklama çerçevesinde sağlık sektörü ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetinde bulunan Metamed Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne sermaye artırımı suretiyle ihraç edilen 50.000 TL nominal değerli pay karşılığı 1.100.000 TL ödenmiştir.

 IDGYO… Şirketçe 31.12.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Ortaklık ‘’İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti & İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş” arasında 16.08.2017 tarihinde imzalanan İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ yöntemiyle geliştirilen ; İstanbul İli, Şile İlçesi Çavuş Mahallesi, 70 Ada 82 Parsel (Konut) ile 91 Ada 205 Parselde ( Konut-Ticari Alan ) ‘’ İdealist Cadde ve İdealist Koru ‘’ Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümleri ( Villa + Daire ) satın almak için gerekli işlemlerin başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmişti. Bu kapsamda yapılan çalışmalar devam ederken, İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91 ada 205 parsel arsa üzerinde geliştirilen İdealist Cadde Projesine ait 18 adet ticari ünite, 1 adet konut alanı Emlak Konut GYO A.Ş. aracılığı ile E-İhale yöntemiyle 07.10.2021 – 14.10.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Bu kapsamda, Şirketçe söz konusu ihaleye katılma kararı alınmış ve bahsi geçen ihale sonucunda brüt 1.387,46 m2 alanlı ve toplam KDV dahil 16.370.000 TL bedel ile ihaleye çıkılan 9 adet ticari üniteye ilişkin olarak bahsi geçen ihale KDV dahil 16.965.000 TL ihale bedeli üzerinden Şirket lehine sonuçlanmıştır. İhale şartnamesinin ilgili madde hükümleri uyarınca, söz konusu tutarın ödeme şekline bağlı olarak yüzde 25’e varan oranda indirime konu olabileceği hususu Şirketçe değerlendirilmektedir. IEYHO… T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/191 Esas numarası ile görülmekte olan bağlı ortaklık Işıklar Holding A.Ş.’nin 11.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarının iptali için açılan davada 3 no.lu gündem maddesi kapsamında alınan kararların iptaline, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra kararın bozulması için bağlı ortaklık Işıklar Holding A.Ş. tarafından istinaf yoluna gidilecektir. Bu aşamada söz konusu karar herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

MAALT… Şirketin Divan Talya Oteli’nin yeniden yapım süreci ile ilgili olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “İnşaat Yasağı” genelgesi kapsamında inşaat yasağı döneminin sona ermesi ile birlikte, Divan Talya Oteli’nin inşaat çalışmalarına başlanmaktadır.

MERKO… Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 01-07.2020-30.06.2021 tarihli yeni hesap dönemi sonu faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirket mali tablolarında oluşan 5.765.305-TL’lik net dönem karının (yasal kayıtlara göre 7.094.611,65 TL) geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine, Geçmiş yıllar zararı nedeni ile kar dağıtımının mümkün olmaması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiştir

METUR… 10.09.2021 tarihinde yapılan açıklamada; Şirketin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündeme gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın alındığı belirtilmiştir. Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirilmesi planlanan konut projesinin inşaatı için %100 bağlı ortaklık olan Gündemir İnşaat ile müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında tüm yetki ve kontrol Şirkette olacaktır. İnşaatın maliyetleri ve finansmanı Şirket tarafından karşılanacak olup, sözleşme kapsamında Gündemir İnşaat’ın karı %5 oranında olacaktır.

SMART… Şirket 18.10.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL’ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

SNKRN… Şirket ile Senkron Bina Teknolojileri Anonim Şirketi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 18.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

TCELL… IMTIS Holdlngs S.a r.l. (“IMTIS Ho dlnıs , Turkcell iletiş m Hizmetlerı A.Ş.’n n (“Turttcell”) doğrudan hissedarı olarak Turkcell’in ık.ırı mış sermayes nın %19,B’ ine karş lık gelen 435.600.000 adet B Grubu adi ve borsada işlem gören nitelikteki hissesine sahiptır ve Turkcell’de, hak m ortaktan sonra en büyük kurumsal yatırımcı konumundadır. IMTIS Holdlngs, Turkcell hisselerin New York Borsası’ nda da iş em görmesi do ayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Kurulu (Securıtıes Exchange Commıssıoo) (“SEC”) nezdinde mevzuat uyarınca kamuya açıklama yapmak durumundadır. Bununla bağlantılı olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Rehberi nın 5.10.8. maddesi uyarınca ve S[C nezdinde yapılan açıklamaya paralel şekilde işbu açıklama yapılmaktadır . IMTIS Holdlngs’ in ve SEC’e açıklama yapan diğer bazı kişilerin temsilcileri, Turkcell yonetim kurulu üyeleri ve idarecileri ile IMTIS Holdings’in değ r ürete leceğ ne inandığı azı st eıık ve operasyonel insiyatifler hakkı a ön görüşmeLer yapmıştır ve lave gö üşmeler yapmayı öngörmektedir. Söz konusu görüşmeler Turkcell’ln faaliyetleri, idaresi, yönetim kurulunun oluşumu, ya ır mcı lişkil eri, sermaye ğılımı, kar payı dağ tımı pol kası, imansal durum, birleşme devralma stratejisi, genel ş stratejisi, yöneticilere sağlanan menfaatler, kurumsal yönetim, Turkcell ve paydaşlarına ilişkin çevresel ve sosyal konulara ilişkin öneriler dahil olmak üzere birçok konu başlıklarını içerebilir. Ayrıca diğer pay sahipleri ve sektör analistleri, mevcut veya potansiyel stratejik iş ortakları veya rakipler, yatırım uzmanları ve diğer yatırımcılar gibi diğer ilgili taraflarla da benzer görüşmeler yapılabilecektir. Genel olarak, IMTIS Holdings, Turkcell’ deki yatırımın ı sürekli olarak gözden geçirmektedir. Turkcell’in finansal durumu, sonuç arı ve stratejik gidişatı, hisse fiyatlarının düzeyi, yukarıda bahsi geçen görüşmelerin sonuçları, yönelim kurulu ve idare tarafından atılan ad ar, IMTIS Holdings’ in genel yatırım stratejileri ve likidite gereklilikleri, ilgili kanun, ve düzenleyici kısıtlamalar menkul kıymetler ve sermaye piyasalarının durumu dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli faktörler ile IMTIS Holdings’in il ıili göre ileceği diğer faktörler, IMTIS Holdings’in Turkcell’deki yatırımı ile ilgili gelecek değerlendirmelerinde etkili olabilecektir.

TKURU… Borsamız Alt Pazar’da işlem görmekte olan “TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.”nin ticaret unvanının “TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.” olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 19/10/2021 tarihinden itibaren “TETAMAT GIDA” olarak; mevcut “TKURU” işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “TETMT” olarak değiştirilecektir.

TLMAN… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere %289,36 oranında (pay başına 2,8936 TL ) nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 20.12.2021 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 7.718.049.975 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artışla gerçekleşmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu