Güncel

Piyasadan haberler

BMSCH… Şirketin Halka Arz İzahnamesinde yer alan İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘’ Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi yatırımını harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz için Aliağa Belediyesi’ne yapılmış olunan başvuru sonucu, 14.10.2021 tarih ve 134740125 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup, 9.968 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır. Yapı ruhsatı bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır.

DERHL… %45 iştirak konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmanın planlandığı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklanmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesinde kurulacak olan toplam kapasitesi 2.381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3.270.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 4 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu satın alınan santraller, 2022 Mart ayında devreye girecek olup, 10 yıl bouyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan Amerikan Doları bazlı YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.ile sözleşme imzayalacaktır. Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde çağrı mektubu alınan bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür. İştirakin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketin toplam cirosu ve FAVÖK’ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin bölgenin ışıma oranlarına ve geçmiş yıllar istatistiklerine göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık ortalama 578.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 412.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir. Bu alımlarla birlikte Toprak Enerji’nin üretim gücü 33,698 MWp’ye çıkacaktır. Bu durumda 2022 yılında 55.000.000 kWp’yi aşkın üretim yapması ve 7.300.000 Amerikan Doları gelir elde etmesi beklenmektedir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir 2. Kısım, “İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 2. Etap” kapsamında, 1963 Ada 1 Parselde 148 adet olan konut sayısı 387 adet ve 1 adet olan ticari ünite sayısı 3 olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, 2.Tadilat Yapı Ruhsatları 13.10.2021 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 390 adet olmuştur.

EKGYO… Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri itibariyle, toplam 9.355.009.462 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 643.859 m2 büyüklüğe ulaşan, 3.829 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 1.591.225.150,67 TL (KDV hariç) değerindeki 513 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarı ile açıklanmış olunan 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre, çeyrek bazlı yıllık hedef olan 8.14 milyar TL’yi %15 oranında aşıldığı görülmektedir. Şirket bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.

GARAN, TGB… Rekabet Kurulu’nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın iptal davası açıldığı, bu davanın ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği, Bankamızın bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğu, Danıştay’ın temyiz talebini reddettiği, Bankamızın bu kez Danıştay nezdinde karar düzeltme talebinde bulunduğu, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay’ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.

OZRDN… Şirketin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 5.267,69 m2 arsanın satışı gerçekleşmiştir.

GENIL… Şirkete ait sosyal medya hesaplarından 15.10.2021 (bugün) tarihinde paylaşılmış olan Filipinler FDA onayına ilişkin haberde bahsi geçen onay, firmamızın halka arzından önce temmuz ayında alınmıştır. Ancak, şirketin sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılmıştır. Bu duyuru, süreçlerinin her adımında şeffaflık ilkesini benimseyen firmamız tarafından, yatırımcılarda yanlış bir algı oluşmasını engellemek adına yapılmıştır.

GLRYH, A1CAP, ACP… Şirket bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 15.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka açık hale gelmesi ile paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL’den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL’ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

GLYHO… Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (“GPH”), Danimarka’daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı’nın operasyonlarının 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik bir anlaşma imzaladığını Şirkete bildirmiştir. 2019’da yapımı tamamlanan 500m uzunluğundaki yeni rıhtımın; ayrıca GPH’in küresel uzmanlığının ve işletim modelinin gelecek yıllarda yolcu trafiğini güçlendirmesi beklenmektedir. Anlaşma hükümleri uyarınca GPH terminal binası yatırımı için 2025 sonuna kadar 6 milyon Euro’ya kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. GPH mevcut durumda liman operasyonlarını bu takvim yılının sonuna kadar devralmayı öngörmektedir.

GLYHO, GLB, GLBMD, ISY… Şirket Yönetim Kurulu’nun 13.10.2021 tarihli kararı ile Şirket iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’de Şirketçe pay sahibi olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermayesinin %66,6’sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirket iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.’de Şirketçe pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin %75’ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devrine karar verildiği yine aynı tarihte duyurulmuş idi. Öngörülen hisse devrine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Global Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve dolaylı hissedar değişikliği sebebiyle Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğu şirkete bildirilmiştir.

HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu’nun 14.10.2021 tarihli kararı ve taraflar arasında imzalanan 14.10.2021 tarihli Borç Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi kapsamında İştirak Enko Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“KolayBi”) 18 ay vade ile 228.540 TL tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verilmiş olup, söz konusu ödeme 15.10.2021 tarihinde bugün yapılacaktır. Verilen bu borca geri ödeme gününe kadar yıllık TL mevduat faiz oranı (“Faiz Oranı”) üzerinden faiz işletilecek olup, vade tarihinden önce KolayBi tarafından yeni yatırım alınması halinde Şirket belli bir iskonto üzerinden ve verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına, KolayBi tarafından yeni yatırım alınmaması halinde ise verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına sahip olacaktır. KolayBi işbu finansman sözleşmesi ile Şirketin de dahil olduğu yatırımcılardan toplam 685.620 TL finansman sağlamıştır.

KAPLM… Şirket adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 560 ada, 12 taşınmaz ve taşınmaza ait teferruatın kayıtları üzerine Anadolubank A.Ş. lehine daha önceden kurulan ipotek bedellerine ek olarak Anadolubank A.Ş.nin (Bornova Şubesi) lehine dördüncü derecede 6.000.000,00 (altımilyon) TL tutarında ek ipotek tesisi işlemi bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.

KGYO… Şirket 15.10.2021 tarih 2021/36 sayılı Yönetim Kurulu kararı İle; Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 28.12.2020 tarih ve Oİ-707 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 2.140.000 TL olan portföydeki İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah. Oto Cad. Loft Residance 2 Apt. N4 43 no’lu bağımsız bölüm’ün KDV hariç 2.970.297,03 TL (KDV dahil 3.000.000) TL bedel karşılığında satış işlemi gerçekleşmiştir.

 RYGYO… Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel üzerindeki 15.170 m2 arsa üzerinde bulunan 18.200 m2’lik deponun 2.240 m2’lik depolama alanı “DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (Trendyol)”a 4 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 160.000 USD+KDV gelir elde edilecektir

KONTR… Şirket Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile Gentes Construction firması Ortak Girişimi’nin, Rusya Federasyonu Moskova oblastı ‘Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2’ projesine vermiş olduğu EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) teklifinin, işveren tarafından kabul edildiği ve sözleşme aşamasına geçildiği bugün itibariyle tarafımıza bildirilmiştir. Proje tutarı 6.480.000.000 Rubledir (Yaklaşık 90M USD). Proje kapsamında atıktan ısı ve elektrik enerjisi üretimi yapılacak olup, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

LKMNH… 22.09.2021 tarihinde yapılan açıklamada Lokman Hekim Etlik Hastanesi’nin Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin modernizasyon çalışmalarına başladığınıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Lokman Hekim Etlik Hastanesinin modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma süreci de tamamlanmış olup Lokman Hekim Etlik Hastanesi 100 yatağıyla tam kapasite hizmet sunumuna başlamıştır.

LOGO… “Şirketin, sermayesinin % 100’üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14/10/2021 tarih ve 53/1539 sayılı toplantısında alınan karar ile; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 136 ve 158’inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”)’nun 19 ve 20’nci maddeleri ve 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi ile TTK’nın 155’inci maddesinin 1’nci fıkrasının a) bendi ile 156’ncı maddesinin 1’nci fıkrasında öngörülen “Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi” düzenlemeleri usulüne uygun olarak, Şirketin, oy hakkı veren paylarının % 100’üne sahip olduğu halka açık olmayan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi’ni devralması suretiyle gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olunan duyuru metninin onaylanmasına ilişkin başvuru “olumlu” sonuçlanmıştır.

 MSGYO… Mistral GYO A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisini Onaylaması 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL): 0,0327296 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL): 0,0327296 Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 15.11.2021 ORCAY… Şirketin, halka arzı ile elde edilen fon’un izahnamede de belirtildiği şekilde %30 ‘luk kısmı kullanılarak çoğunluğu kısa vadeli krediler olmak üzere kapatılmış olup, finansman yükü önemli ölçüde azalmıştır.

 RYSAS… Şirketin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 08/10/2021 tarih ve E29833736-110.04.04-11599 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirkete bildirilmiştir.

TKURU… Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili 24.09.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve toplantı sonuçları 14.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

TLMAN… Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere %289,36 oranında (pay başına 2,8936 TL ) nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 20.12.2021 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.

YEOTK… Şirket ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında bugün (15.10.2021 tarihinde) Kırka BP4 Tesisi Elektrik Otomasyon Sistemlerinin Yenilenme işi için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 27.100.000 TL’dır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu